*
" data-medium-file="https://anhchien.vn.files.anhchien.vn.com/2015/03/anhchien.vn11.jpg?w=120" data-large-file="https://anhchien.vn.files.anhchien.vn.com/2015/03/anhchien.vn11.jpg?w=120" />Giáo Sư Trần Quang Quyến

Tác trả "Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn"Quyển Thôi Miên Học nầy là một bộ sách quí và đã bị tốt bản còn sót lại …., tìm thấy được trong kho tàng Huyền Bí Học cả nước , nay hân hạnh được đến tay các quý khách yêu thương thích Huyền Học Việt Nam có thêm tài liệu tham mê học ….

Bạn đang xem: Bí mật thuật thôi miên pdf

MỤC LỤC

Bộ Thôi Miên Học nầy gồm 5 tập:


*

Tập Một : Thôi Miên Thực Nghiệm 1

– Lời trình bày .– Lịch sử của Thôi Miên.– Bốn thứ mhình ảnh lực của ảnh hưởng thôi miên : Nhản Lực , Nhân Điện , Dẩn Dụ , Ám Thị .– Cách luyện tập 4 thứ mhình ảnh lực Thôi Miên – Học về giấc ngủ của thôi miên : các trạng độ điển hình : Dùng phương pháp thôi miên của Jagot và Filiatre : – Trạng thái vô hồn – Cảm giác xuất ngoại – Trạng độ hóa cơ – Toàn thân thâu túc – Mê Thần – Quang huy linc tính – Thiên nhản thông – Trạng độ đồng cảm – Trạng thái tiêu thần – Hôn thụy – Xuất hồn .

*

Tập Hai : Thôi Miên Thực Nghiệm 2

– Lời nói đầu .

– Một lời khuyên ổn .

– Nói về câu chuyện mẹ mìn .

– Mấy lời về quyễn Thôi Miên Học 1 .

– Các kỳ trạng vào Đại Học .

– Bồi dưởng tinh thần .

– Lời phụ về phép ăn uống uống .

– Bổ túc về hô hấp .

– Tự kỷ ám thị .

– Thần hồn và thể phách .

– Muốn tự kỷ ám thị thì phải thế nào .

– Tại sao muốn bồi dưởng tinc thần , lại cần phải biết tự kỷ ám

thị ?

– Một vài câu ám thị kiểu .

– Người học thôi miên đối với tự kỷ ám thị .

– Tinh thần tự trị .

– Tự kỷ ám thị và tinh thần tự trị .

– Pmùi hương pháp phổ thông .

– Mấy phương pháp làm mê , cần mang lại nhà thí nghiệm .

– Thôi miên nhiều người một lần .

– Phiến loạn ngủ quan tiền đối với dị đoan .

– Sai khiến người thụ cảm vào giấc ngủ thôi miên .

– Chửa bệnh dạ dầy bằng thôi miên .

– Cái hại của thôi miên .

– Vì sao người thụ cảm đi theo những thứ ám thị ác nghiệt ?

– Thôi miên tức tốc : Pmùi hương pháp để diển trò bên trên sảnh khấu .

– Chuyển di tư tưởng .

– Các pmùi hương pháp thực nghiệm về : – Trạng thái vô hồn – Cảm giác xuất ngoại – Trạng độ hóa cơ – Toàn thân thâu túc – Mê Thần – Quang huy linch tính – Thiên nhản thông – Trạng độ đồng cảm – Trạng thái tiêu thần – Hôn thụy – Xuất hồn .

– Các pmùi hương pháp bí truyền : – Pmùi hương pháp giáng thần học – Phương pháp thôi miên – Phương thơm pháp Fakir Ấn Độ .

Các phương pháp bí truyền thực nghiệm : – Làm cái bàn nổi lên giửa không khí – Cách giao thiệp với linc hồn -.

– Bổ túc về cách lựa người dể bị thôi miên .

– Nói về tưởng tượng .

– Lời tổng kết của quyển thứ nhị .

I.- Cmùi hương một :

– Lời nói đầu .

– Thôi miên danh học .

– Các cách thôi miên hiện thời : Tức tốc và tuần tự .

– Các thứ trạng thái thông thường của thôi miên .

– Tổng kết .

– II.Cmùi hương Hai : Nhân điện học .

– Phân cực của nhân điện .

– Ảnh hưởng của nhì chi cực .

– Cách dẩn nhân điện .

– Cách giải điện .

– Ảnh hưởng của đối bỏ ra và trùng đưa ra .

– Hiện tượng thụ cảm của mọi người .

– Chửa bệnh bằng nhân điện .

– Nhân điện thiết thật .

– Ảnh hưởng của nhân điện đối với động vật .

– Ảnh hưởng của nhân điện đối với các loài thảo mộc .

– Ảnh hưởng của nhân điện đối với khoáng vật .

– Ảnh hưởng của nhân điện đối với vi trùng .

– Hào quang đãng nhân điện .

III.- Chương thứ tía : Dẩn dụ học .

– Dẩn dụ học là gì ?

– Dẩn dụ đối với thần hồn và thể phách .

– Quả quyết dẩn dụ .

– Đàn lý dẩn dụ .

– Gián tiếp dẩn dụ .

– Văn tự dẩn dụ .

– Dẩn dụ thực nghiệm .

– Dẩn dụ vào lúc còn thức .

Xem thêm: Tối Ưu Hóa Công Cụ Tìm Kiếm Seo Là Cách Thức Gì, Seo (Tối Ưu Hóa Công Cụ Tìm Kiếm

– Dẩn dụ tới giấc ngủ .

– Trình độ thụ cảm .

– Hiệu quả của dẩn dụ vào giấc ngủ thôi miên .

IV.- Chương thơm thứ bốn : Ám thị học .

– Mảnh lực của tư tưởng .

– Tư tưởng từ gnoài mà vào .

– Tư tưởng chế ngự ta .

– Tư tưởng chế ngự kẻ khác .

– Tà thuật .

– Trù ảo và mê hoặc .

– Tư tưởng giao thông .

– Ám thị .

– Tổng kết .

*

Lệ ngôn .

I.- Cmùi hương Một : Để cho được quan liêu sát các trạng độ và hiện tượng thông thường của thôi miên .

– Đại Khái .

– Trạng thái hoặc ứng của thôi miên .

– Trạng thái thiếp tín của thôi miên và dẩn dụ học .

– Ảnh hưởng của đá nam châm từ và sự chuyển di trạng thái .

– Thôi miên nửa người .

– Chuyển di sự cảm giác từ người thụ cảm nầy , sang người thụ cảm khác .

– Ảnh hưởng viển cách của các chất thuốc và chất độc .

II.- Chương thứ Hai : Để cho được quan sát các trạng thái của nhân điện học .

– Muốn thí nghiệm , phải thế nào ?

– Phải thí nghiệm thông thường trmong .

– Phương thơm pháp mê hồn bằng nhân điện .

– Trạng thái bị cảm .

– Trạng thái hoặc ứng .

– Trạng thái thiếp tín .

– Cách giải tán .

– Lời nói cuối chương thơm .

III.- Cmùi hương thứ ba : Cho thấy được trạng độ Quang Huy của trạng thái Thiếp Tín .

– Bọn thiếp tín có cái năng lực thầy thuốc .

– Cách thí nghiệm đầu tiên .

– Viển cách Quang Huy .

IV.- Chương thứ bốn : Cho được quan sát về hiện trạng thần thức .

– Thần thức là gì ?

– Thần thức tự nhiên .

– Thần thức đào tạo .

– Tại sao mà có thần thức ?

V.- Chương thứ năm : Cho được quan sát hiện tượng cảm giác xuất ngoại .

– Cảm giác xuất ngoại là thế nào ?

– Tập trung cảm giác vào sáp ong .

– Tập trung cảm giác xuất ngoại của thụ cảm và các đồ vật thường dùng .

– Phương thơm pháp thực nghiệm .

VI ._ Chương thứ sáu : Muốn mang lại được quan lại sát hiện tượng xuất hồn .

– Hiện tượng xuất hồn .

– Hồn là gì ?

– Xuất hồn thụ cảm .

– Cách giải tán hình ảnh hưởng nhập hồn .

– Xuất hồn tự nhiên .

– Tự kỷ xuất hồn .

VII .- Cmùi hương thứ bảy : Thần giao cách cảm .

– Thần giao cách cảm là gì ?

– Chi nhánh của thần giao cách cảm : Lhình ảnh hội cân nặng ý pháp – Chuyển di tứ tưởng – Viển cách thôi miên giỏi thần giao cách cảm .
Tập năm : Thần giao cách cảm A – Lhình ảnh hội cân nặng ý pháp – Phương pháp thực nghiệm

– Bài nói thông thường về học Thần Giao Cách Cảm .

– Bài thứ nhất : Giới thiệu tổng quát .

– Bài thứ hai : Thần gớm hệ – Mhình họa lực thể phách , hạ trí – Nguyên lý của lhình họa hội cân pháp – Cách thí nghiệm của bác Sỉ Binet – Cách thí nghiệm đầu tiên của Bác Sỉ Allone về Lhình ảnh Hội Cân Pháp – Thể Phách và các hiện tượng của thể Phách .

– Bài thứ tứ : Phương pháp thực nghiệm thứ hai – Cách chỉ huy công cuộc thí nghiệm – Cân ý và cân rung chuyển – Các nhà phát âm tâm thuật diển trò giửa công chúng – Cung haọt động thuộc về thể phách của cân nặng tiết .

– Bài thứ sáu : Một pmùi hương pháp cần thiết trong cơ quẩn bách – Những pmùi hương pháp lhình ảnh hội cân nặng ý khác – Ý tứ của các cung rung chuyển thể phách – Mục đích của các cách thí nghiệm .

– Bài thứ bảy : Một cách thí nghiệm khác – Cái lợi của cặp mắt bị bịt tối – Thmong ngọc khuôn vàng – Cách tìm thấy vật bị dấu kín – Đối với khán giả .

– Bài thứ tám : Một cách thí nghiệm ly kỳ – Phương thơm pháp rất hoàn mỷ – Công hiệu thần tình – Thực hành giản dị , nếu nlỗi đả thí nghiệm rất kỷ lưởng bài trước .

– Bài thứ chín : Truy nả thủ phạm giết người – Pmùi hương pháp hành động – Các tấn tuồng của Lảnh Hội Cân Ý – Lảnh hội bốn tưởng – Tgiỏi đổi người bị thí nghiệm .

– Bài thứ mười : Lảnh hội tưởng tượng – Cầm lái xe cộ khá với cặp mắt bịt tối – Phải hành động thế nào – Sự bí mật của nhà hiểu trọng điểm thuật .

– Bài thứ mười một : Con đường bí mật – Hành động của người thí nghiệm – Cùng công chúng xé cái màn bí mật của các nhà gọi vai trung phong thuật chuyên môn .

– Bài thứ mười nhì : Mở khóa tủ sắt – Một cái công hiệu ly jỳ của môn học lảnh hội cân nặng ý pháp – Kết quả của thực tế – Giải quyết rất giản dị – Tránh những lời giản giải – Thể phách với người đời .