Để giao hàng bài toán học tập giỏi giờ Anh lĩnh vực kiến tạo cho tất cả những người đi làm, sentory.vn xin chia sẻ bộ trường đoản cú điển tiếng anh siêng ngành gây ra về tên gọi chức vụ các bước vào lĩnh vực kiến tạo. Các bạn thuộc tìm hiểu thêm nhé.

Học giờ anh siêng ngành

Download bộ sách học tập tiếng anh mới nhất 2015

*

People on site: Người sinh sống công trường thi công

Heavy equipment /’hevi i’kwipmənt/: Thiết bị kiến thiết

Plants và equipment /plɑ:nts/,/i’kwipmənt/: Xưởng với máy

Owner /’ounə/: Chủ đơn vị, Chủ đầu tư chi tiêu

Contracting officer : Viên chức quản lý hợp đồng

Owner’s representative /’əʊnəs ,repri’zentətiv/: thay mặt đại diện công ty chi tiêu

Contracting officer’s representative : Đại diện viên chức thống trị phù hợp đồng

Consultant /kən’sʌltənt/: Tư vấn

Superintending Officer /ˌsuːpərɪnˈtendin ‘ɔfisə/: Nhân viên giám sát và đo lường

Resident architect /’rezidənt ‘ɑ:kitekt/: Kiến trúc sư thường xuyên trú

Supervisor /’sju:pəvaizə/: đo lường và thống kê

Site manager /sait ‘mæniʤə/: Trưởng công trình

Officer in charge of safe and hygiene : Viên chức phụ trách rưới dọn dẹp vệ sinh an ninh lao động cùng môi trường xung quanh.

Quality engineer /’kwɔliti ,enʤi’niə/: Kỹ sư bảo vệ unique

Site engineer /sait ,enʤi’niə/: Kỹ sư công trường thi công

Chief of construction group : team trưởng

Foreman /’fɔ:mən/: Cai, tổ trưởng

Structural engineer /’strʌktʃərəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư kết cấu

Construction engineer /kən’strʌkʃn ,endʤi’niə/ : Kỹ sư gây ra

Civil engineer /’sivl ,enʤi’niə/: Kỹ sư xây đắp dân dụng

Electrical engineer /i’lektrikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư điện

Water works engineer /’wɔ:tə wə:ks ,enʤi’niə/: Kỹ sư cách xử trí nước


Bạn đang xem: Cán bộ kỹ thuật tiếng anh là gì

READ sở trúc in English – Vietnamese-English Dictionary

Sanitary engineer /’sænitəri ,enʤi’niə/: Kỹ sư cung cấp nước

Mechanical engineer /mi’kænikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư cơ khí

Chemical engineer /’kemikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư hóa

Soil engineer /sɔil ,enʤi’niə/: Kỹ sư địa hóa học

Surveyor /sə:’veiə/: Trắc đạt viên, điều tra khảo sát viên

Quantity surveyor /’kwɔntiti sə:’veiə/: Dự toán thù viên

Draftsman = Draughtsman (US) /ˈdrɑːftsmən/: Hoạ viên /người vạc thảo

Craftsman /’krɑ:ftsmən/: Nghệ nhân

Storekeeper /’stɔ:,ki:pə/: Thủ kho

Guard /gɑ:d/= watchman: Bảo vệ

Worker /’wə:kə/: Công nhân

Mate /meit/: Thợ phú

Apprentice /ə’prentis/: Người học vấn đề

Laborer : Lao hễ diện tích lớn

Skilled workman : Thợ tay nghề cao

Mason /’meisn/ = Bricklayer /’brik,leiə/ : Thợ hồ nước

Plasterer /’plɑ:stərə/: Thợ hồ nước ( thợ trát )

Carpenter /’kɑ:pintə/:Thợ mộc sàn nhà, coffa

Joiner /’ʤɔinə/: Thợ mộc bàn và ghế, tô điểm nội thất

Electrician /ilek’triʃn/: Thợ điện

Plumber /’plʌmə/: Thợ ống nước

Steel-fixer : Thợ sắt ( cốt thnghiền )

Welder /weld/: Thợ hàn

Scafthư mục /’skæfəld/: Thợ giàn giáo

Contractor /kən’træktə/: Nhà thầu

Main contractor : Nhà thầu chính

Sub-contractor : Nhà thầu phú

Lời chúc giờ đồng hồ Anh Tặng Ngay đồng nghiệp cô gái ngày 8/3

Lời chúc giờ Anh dành riêng khuyến mãi người cùng cơ quan phái nữ nhân ngày 8/3 sở hữu ý nghĩa…


Xem thêm: Top 17 Món Nhậu Bia Ngon - Top 10+ Món Nhậu Bia Ngon Cho Ngày Mát Trời

Danh mục Kiến thức thông thường Điều phía bài viết
Khí lỗi cụ nào là bình thường?
Hướng dẫn diệt hình thức dịch vụ Vphim của Viettel nhanh khô nhất