Kế toán thù – Kiểm tân oán là 1 trong những trong những ngành có nhu cầu tuyển chọn dụng cao nhất hiện giờ, tuy nhiên đòi hỏi tuyển dụng ngành này của các cửa hàng, tập đoàn lớn mập cũng khá khắt khe và tiếng anh chăm ngành kế tân oán kiểm toán là 1 trong Một trong những khả năng yêu cầu nhưng các bạn người tìm việc bắt buộc nắm rõ nếu như muốn thao tác và thăng tiến vào môi trường thiên nhiên hội nhập quốc tế.


*

Tổng thích hợp 100 thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán kiểm toán

Trong bài viết này, anhchien.vn sẽ tổng đúng theo 100 thuật ngữ giờ anh chăm ngành kế toán kiểm toán thù theo bảng chữ cái, hi vọng sẽ giúp đỡ các bạn học trường đoản cú vựng chăm ngành một cách tất cả khối hệ thống hơn.

Thuật ngữ A

Accounting entry /ə’kauntiɳ ‘entri/: Bút toán Accumulated /ə’kju:mjuleit/: Lũy kế Accrued expenses /iks’pens/: giá cả phải trả Advanced payments khổng lồ suppliers : Trả trước người cung cấp Assets /’æsets/: Tài sản Advances to employees: Tạm ứng

Thuật ngữ B

Bookkeeper /’bukki:pə/: fan lập report Balance sheet /’bæləns ʃi:t/: Bảng cân đối kế toán

Thuật ngữ C

Capital construction /’kæpitl kən’strʌkʃn/: xây dừng cơ bản Cash /kæʃ/: Tiền khía cạnh Cash in hand: Tiền phương diện tại quỹ Cash at bank /kæʃ at bæηk/: Tiền gửi bank Cash in transit: Tiền đang chuyển Check và take over: sát hoạch Cost of goods sold: Giá vốn bán hàng Construction in progress: Ngân sách thi công cơ phiên bản dngơi nghỉ dang Current portion of long-term liabilities: Nợ dài hạn mang đến hạn trả Current assets /’kʌrənt ‘æsets/: Tài sản lưu lại cồn và chi tiêu nđính thêm hạn

Thuật ngữ D

Deferred expenses: giá thành đợi kết gửi Deferred revenue: Người cài đặt đưa tiền trước Depreciation of intangible fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia sản thắt chặt và cố định vô hình Depreciation of fixed assets /di,pri:ʃi’eiʃn/, /fiks ’æsets/: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định và thắt chặt hữu hình Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài cố định và thắt chặt mướn tài chính

Thuật ngữ E

Equity và funds: Vốn và quỹ Expense mandate /iks’pens ‘mændeit/: Ủy nhiệm đưa ra Exchange rate differences /iks’tʃeindʤ reit ’difrəns/: Chênh lệch tỷ giá bán Expenses for financial activities /iks’pens/, /fai’nænʃəl æk’tivitis/: túi tiền chuyển động tài thiết yếu Extraordinary income /iks’trɔ:dnri ’inkəm/: Thu nhập bất thường Extraordinary expenses /iks’trɔ:dnri iks’pens/: Ngân sách không bình thường Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

Thuật ngữ F

Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu VND Financials /fai’nænʃəls/: Tài bao gồm Financial ratquả táo /fai’nænʃəl ‘reiʃiou/: Chỉ số tài thiết yếu Finished goods: Thành phđộ ẩm tồn kho Fixed assets: Tài sản cố định Fixed asset costs: Nguim giá bán gia tài cố định hữu hình

Thuật ngữ G

General & administrative sầu expenses: túi tiền quản lý công ty Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán Gross revenue /grous ’revinju:/: Doanh thu tổng Gross profit /grous profit/: Lợi nhuận tổng

Thuật ngữ I

Income from financial activities: Thu nhập hoạt động tài bao gồm Intangible fixed asphối costs: Ngulặng giá chỉ gia sản cố định và thắt chặt vô hình Instruments và tools: Công thế, phép tắc trong kho Intangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định vô hình dung Inventory /in’ventri/: Hàng tồn kho Intra-company payables: Phải trả những đơn vị nội cỗ Investment and development fund: Quỹ đầu tư phát triển Itemize /’aitemaiz/: mlàm việc đái khoản

Thuật ngữ L

Leased fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định mướn tài bao gồm Leased fixed asset costs: Nguim giá chỉ tài sản cố định mướn tài chính Liabilities /,laiə’biliti/: Nợ đề nghị trả Long-term financial assets: Các khoản đầu tư tài thiết yếu lâu dài Long-term borrowings: Vay lâu dài Long-term mortgages, deposits, collateral: Các khoản thế chấp ngân hàng, ký quỹ, cam kết cược dài hạn Long-term liabilities: Nợ lâu năm Long-term security investments: Đầu bốn triệu chứng khoán nhiều năm hạn

Thuật ngữ M

Merchandise inventory /’mə:tʃəndaiz in’ventri/: Hàng hoá tồn kho

Thuật ngữ N

Net revenue: Doanh thu thuần Net profit: Lợi nhuận thuần Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí sự nghiệp Non-current assets: Tài sản thắt chặt và cố định cùng chi tiêu dài hạn Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

Thuật ngữ O

Operating profit: Lợi nhuận tự vận động SXKD Other funds: Nguồn kinh phí, quỹ không giống Other current assets: Tài sản lưu rượu cồn khác Other long-term liabilities: Nợ lâu dài khác Other receivables: Các khoản đề xuất thu khác Other payables: Nợ không giống Other short-term investments: Đầu tư thời gian ngắn không giống Owners’ equity: Nguồn vốn chủ ssống hữu

Thuật ngữ P

Prepaid expenses: túi tiền trả trước Payables to lớn employees: Phải trả công nhân viên cấp dưới Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế Provision for devaluation of stocks: Dự phòng ưu đãi giảm giá mặt hàng tồn kho Profit from financial activities: Lợi nhuận từ vận động tài bao gồm Purchased goods in transit: Hàng cài đặt đã đi trên đường

Thuật ngữ R

Receivables /ri’si:vəbls/: Các khoản buộc phải thu Raw materials /rɔ: mə’tiəriəl/: Các nguyên liệu cần có, vật tư tồn kho Receivables from customers: Phải thu của chúng ta Reserve sầu fund /ri’zə:v fʌnd/: Quỹ dự trữ Reconciliation /,rekəsili’eiʃn/: Đối chiếu Revenue deductions /’revinju: di’dʌkʃns/: Các khoản giảm trừ Retained earnings /ri’tein ´ə:niη/: Lợi nhuận không phân phối

Thuật ngữ S

Sales expenses: giá thành bán hàng Sales returns: Hàng phân phối bị trả lại Sales rebates: Giảm giá bán hàng Short-term borrowings: Vay thời gian ngắn Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn Short-term investments: Các khoản chi tiêu tài chủ yếu ngắn hạn Short-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp, cam kết cược, cam kết quỹ thời gian ngắn Stockholders’ equity /´stɔk¸houldə ’ekwiti/: Nguồn vốn sale Short-term security investments: Đầu bốn bệnh khân oán thời gian ngắn Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản vượt hóng xử lý

Thuật ngữ T và W

Taxes và other payables to lớn the State budget: Thuế và những khoản đề nghị nộp đơn vị nước Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình Total assets: Tổng cùng gia sản Total liabilities & owners’ equity: Tổng cộng nguồn vốn Trade creditors: Phải trả cho người buôn bán Treasury stock /’treʤəri stɔk/: Cổ phiếu quỹWelfare và reward fund: Quỹ khen ttận hưởng và phúc lợi

Trên đó là 100 thuật ngữ giờ đồng hồ anh chăm ngành kế toán thù kiểm toán thịnh hành tốt nhất, tiếp tục được áp dụng trong các bước. Nếu bạn muốn được đào tạo và giảng dạy một giải pháp chuyên nghiệp về các kiến thức giờ anh Ship hàng đến các bước, hãy ĐK theo links sau để thừa nhận support trong suốt lộ trình học tập giờ anh dành riêng cho những người đi làm việc nhé: anhchien.vn/dang-ky-hoc/