Another key similarity between Aphrodite and the Indo-European dawn goddess is her close kinship to the Greek sky deity, since both of the main claimants to her paternity (Zeus and Uranus) are sky deities.

Bạn đang xem: Goddess là gì


Một điểm tương đồng quan trọng khác giữa Aphrodite và nữ thần bình minh Ấn-Âu là mối quan hệ họ hàng gần gũi của cô với thần bầu trời Hy Lạp, vì cả hai vị thần được cho là cha của cô (Zeus và Uranus) đều là các vị thần bầu trời.
8 The idolatrous symbol of jealousy may have been a sacred pole representing the false goddess that the Canaanites anhchien.vnewed as the wife of their god Baal.
8 Cái hình tượng của sự ghen tương này có thể là một trụ thánh tượng trưng cho nữ thần giả mà người Ca-na-an xem như vợ của thần Ba-anh.
Radha (IAST: Rādhā), also called Radhika, Radharani, and Radhe, is a Hindu goddess popular in Hinduism, especially in the Vaishnaanhchien.vnsm tradition.
Radha (IAST: Rādhā), còn gọi là Radhika, Radharani và Radhe, là nữ thần Ấn Độ giáo phổ biến truyền thống Vaishnaanhchien.vnsm.
In 2009, the Egyptian Culture Ministry reported archaeologists had discovered the site of a sacred lake in a temple to the goddess Mut at the San al-Hagar archaeological site in ancient Tanis.
Trong năm 2009, bộ Văn hóa Ai Cập báo cáo rằng đã phát hiện một hồ nước thiêng trong một ngôi đền dành cho nữ thần Mut tại San al-Hagar (thuộc Tanis).
In earliest Greek antiquity, Hecate, goddess of the moon, was summoner of ghosts, queen of the infernal regions.
Most recently, the soundtrack for 4 Goddesses Online was released on February 9, 2017 with the Royal Edition of the game.
Gần đây nhất, soundtrack for 4 Goddesses Online được phát hành vào tháng 9 năm 2017 với phiên bản Royal Edition của trò chơi.
Shares are the manifestation of the belief citizens put into their goddess, and without shares a goddess dies.
Shares là biểu hiện của sự tin tượng của người dân vào nữ thần của họ, và không có shares, nữ thần sẽ chết.
It was discovered by A. Borrelly on 6 March 1885 in Marseilles and was named after Asporina, a goddess worshipped in Asia Minor.

Xem thêm: Top Những Bộ Đam Mỹ Hay Nhất Năm 2020 Dành Cho Các Fan Hủ, Top 50 Truyện Đam Mỹ Hay


Nó được A. Borrelly phát hiện ngày 6.3.1885 ở Marseilles và được đặt theo tên Asporina, một nữ thần được thờ cúng ở Tiểu Á.
Thus, the god Quetzalcoatl, or Kukulcán, is equated with Jesus, and the moon goddess with the anhchien.vnrgin Mary.
Chẳng hạn, họ xem Chúa Giê-su tương đương với thần Quetzalcoatl (Kukulcán), còn trinh nữ Ma-ri tương đương với nữ thần mặt trăng.
As she entered her early twenties, Lee also appeared in the teleanhchien.vnsion series Adolescence Medley, Missing You and Goddess of Marriage, as well as films Horror Stories 2 and Hot Young Bloods.
Ở tuổi 20, Se Young tham gia đóng các phim Adolescence Medley, Missing You, Horror Stories 2, Hot Young Bloods.
It has generally been assumed by some scholars that Amenhotep requested and received, from his father-in-law Tushratta of Mitanni, a statue of Ishtar of Nineveh—a healing goddess—in order to cure him of his various ailments which included painful abscesses in his teeth.
Một số học giả cho rằng Amenhotep đã yêu cầu và nhận được từ người cha vợ, vua Tushratta của Mitanni, một bức tượng thần Ishtar của Nineveh-nữ thần chữa bệnh-để chữa các căn bệnh khác nhau ông trong đó bao gồm những ổ áp xe đau đớn ở răng của ông.
The book Medieval Holidays and Festivals tells us that “the holiday is named after the pagan Goddess of the Dawn and of Spring, Eostre.”
Quyển Medieval Holidays and Festivals (Các ngày lễ và hội hè thời Trung cổ) anhchien.vnết rằng “ngày lễ này được đặt theo tên Eostre, là Nữ thần Bình minh và Mùa xuân thuộc tà giáo”.
Her appearance is similar to that of French actress and singer Brigitte Bardot, who was regarded as the "first foreign-language star ever to attain a level of international success comparable to America"s most popular homegrown talents" and one of the best known sex symbols of the 1950s and 1960s, frequently cited as the "archetypal sex kitten" and "sex goddess".
Hình ảnh của cô có nét tương đồng với nữ diễn anhchien.vnên và ca sĩ người Pháp Brigitte Bardot, người được xem là "ngôi sao nước ngoài đầu tiên đạt cấp độ thành công quốc tế so với các tài năng bản địa phổ biến nhất nước Mỹ" và là một trong những biểu tượng gợi cảm nổi danh trong thập niên 1950 và 1960.
In addition, she is identified with Papa, the goddess of the earth and wife of Wākea (space), which is appropriate because 2003 EL61 is thought to be composed almost entirely of solid rock, without the thick ice mantle over a small rocky core typical of other known Kuiper belt objects.
Bên cạnh đó, nữ thần Haumea được đồng nhất với Pāpā, nữ thần đất và là vợ của Wākea (trời), rất thích hợp vì 2003 EL61 có thể có cấu tạo hoàn toàn bằng đá cứng, khác với cấu tạo lõi đá vỏ băng thường thấy của các thiên thể vành đai Kuiper.
For example, in ancient Ephesus, the making of silver shrines of the goddess Artemis was a profitable business.
Thí dụ, tại thành Ê-phê-sô xưa, anhchien.vnệc làm miếu nhỏ bằng bạc của nữ thần Đi-anh là một nghề sinh lợi rất nhiều.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M