Luật sư Việt Nam » Pháp luật - Đời sống » Dọc đường tố tụng » Nghiên cứu - Trao đổi » Trao đổi - Ý kiến » Trợ giúp pháp lý » Tư vấn
(anhchien.vn) - B\u00ean c\u1ea1nh nh\u00e0 t\u00f4i th\u01b0\u1eddng xuy\u00ean ti\u1ec7c t\u00f9ng, n\u00f3i chuy\u1ec7n l\u1edbn ti\u1ebfng \u0111\u1ebfn 3 gi\u1edd s\u00e1ng, g\u00e2y \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng \u0111\u1ebfn nh\u1eefng gia \u0111\u00ecnh xung quanh.

Bạn đang xem: Hàng xóm làm ồn phải làm sao

T\u00f4i \u0111\u00e3 nhi\u1ec1u l\u1ea7n nh\u1eafc nh\u1edf nh\u01b0ng h\u1ecd kh\u00f4ng thay \u0111\u1ed5i. V\u1eady c\u00f3 c\u00e1ch n\u00e0o x\u1eed l\u00fd v\u1ea5n \u0111\u1ec1 n\u00e0y kh\u00f4ng, h\u00e0nh vi n\u00e0y c\u00f3 th\u1ec3 b\u1ecb x\u1eed l\u00fd nh\u01b0 th\u1ebf n\u00e0o theo quy \u0111\u1ecbnh c\u1ee7a ph\u00e1p lu\u1eadt? B\u1ea1n \u0111\u1ecdc N.H. (Th\u00e1i B\u00ecnh) cho bi\u1ebft.\n\n\n\n
\"\"\u1ea2nh minh h\u1ecda. Ngu\u1ed3n: Internet.\n\n\n\nH\u00e0nh vi g\u00e2y \u1ed3n l\u00e0 m\u1ed9t h\u00e0nh vi ph\u1ed5 bi\u1ebfn v\u1edbi r\u1ea5t nhi\u1ec1u h\u00ecnh th\u1ee9c kh\u00e1c nhau nh\u01b0: H\u00e1t karaoke, h\u00f2 h\u00e9t, c\u1ed5 \u0111\u1ed9ng, b\u1ea5m c\u00f2i xe\u2026 T\u1ea5t c\u1ea3 nh\u1eefng h\u00e0nh vi n\u00e0y khi tr\u00e1i ph\u00e1p lu\u1eadt \u0111\u1ec1u b\u1ecb x\u1eed l\u00fd theo quy \u0111\u1ecbnh c\u1ee7a ph\u00e1p lu\u1eadt hi\u1ec7n h\u00e0nh.\n\n\n\nC\u1ee5 th\u1ec3, theo \u0111i\u1ec3m a, kho\u1ea3n 1, \u0110i\u1ec1u 6 Ngh\u1ecb \u0111\u1ecbnh 167\/2013\/N\u0110-CP quy \u0111\u1ecbnh x\u1eed ph\u1ea1t vi ph\u1ea1m h\u00e0nh ch\u00ednh trong l\u0129nh v\u1ef1c an ninh, tr\u1eadt t\u1ef1, an to\u00e0n x\u00e3 h\u1ed9i; ph\u00f2ng, ch\u1ed1ng t\u1ec7 n\u1ea1n x\u00e3 h\u1ed9i; ph\u00f2ng ch\u00e1y v\u00e0 ch\u1eefa ch\u00e1y; ph\u00f2ng ch\u1ed1ng b\u1ea1o l\u1ef1c gia \u0111\u00ecnh.\n\n\n\n\u0110i\u1ec1u 6. Vi ph\u1ea1m quy \u0111\u1ecbnh v\u1ec1 b\u1ea3o \u0111\u1ea3m s\u1ef1 y\u00ean t\u0129nh chung1. Ph\u1ea1t c\u1ea3nh c\u00e1o ho\u1eb7c ph\u1ea1t ti\u1ec1n t\u1eeb 100.000 \u0111\u1ed3ng \u0111\u1ebfn 300.000 \u0111\u1ed3ng \u0111\u1ed1i v\u1edbi m\u1ed9t trong nh\u1eefng h\u00e0nh vi sau \u0111\u00e2y:a) G\u00e2y ti\u1ebfng \u0111\u1ed9ng l\u1edbn, l\u00e0m \u1ed3n \u00e0o, huy\u00ean n\u00e1o t\u1ea1i khu d\u00e2n c\u01b0, n\u01a1i c\u00f4ng c\u1ed9ng trong kho\u1ea3ng th\u1eddi gian t\u1eeb 22 gi\u1edd ng\u00e0y h\u00f4m tr\u01b0\u1edbc \u0111\u1ebfn 06 gi\u1edd s\u00e1ng ng\u00e0y h\u00f4m sau.\n\n\n\n\u0110\u1ed1i chi\u1ebfu theo quy \u0111\u1ecbnh tr\u00ean v\u00e0o tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p c\u1ee7a b\u1ea1n, h\u00e0ng x\u00f3m n\u01a1i b\u1ea1n \u1edf hi\u1ec7n t\u1ea1i th\u01b0\u1eddng xuy\u00ean t\u1ed5 ch\u1ee9c ti\u1ec7c t\u00f9ng, n\u00f3i chuy\u1ec7n l\u1edbn ti\u1ebfng, g\u00e2y \u1ed3n \u00e0o v\u00e0 \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng \u0111\u1ebfn ng\u01b0\u1eddi xung quanh, c\u00f3 h\u00f4m t\u1ee5 t\u1eadp \u0111\u1ebfn g\u1ea7n 3 gi\u1edd s\u00e1ng, \u0111\u00e2y l\u00e0 h\u00e0nh vi g\u00e2y ti\u1ebfng \u1ed3n, l\u00e0m huy\u00ean n\u00e1o khu d\u00e2n c\u01b0 sau 22 gi\u1edd ng\u00e0y h\u00f4m tr\u01b0\u1edbc \u0111\u1ebfn 06 gi\u1edd s\u00e1ng ng\u00e0y h\u00f4m sau s\u1ebd b\u1ecb ph\u1ea1t c\u1ea3nh c\u00e1o ho\u1eb7c ph\u1ea1t ti\u1ec1n t\u1eeb 100.000 \u0111\u1ed3ng \u0111\u1ebfn 300.000 \u0111\u1ed3ng.\n\n\n\nTr\u01b0\u1edbc m\u1ecdi t\u00ecnh hu\u1ed1ng th\u00ec b\u1ea1n c\u1ea7n b\u00ecnh t\u0129nh \u0111\u1ec3 x\u1eed l\u00fd m\u1ecdi v\u1ea5n \u0111\u1ec1 v\u00e0 \u0111\u1ec3 \u0111\u1ea3m b\u1ea3o quy\u1ec1n l\u1ee3i cho b\u1ea1n th\u00ec b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 l\u00e0m \u0111\u01a1n t\u1ed1 c\u00e1o t\u1edbi c\u01a1 quan c\u00f4ng an n\u01a1i b\u1ea1n \u0111ang \u1edf \u0111\u1ec3 y\u00eau c\u1ea7u x\u1eed l\u00fd.\n\n\n\nNgo\u00e0i ra, n\u1ebfu vi ph\u1ea1m g\u00e2y ti\u1ebfng \u1ed3n v\u01b0\u1ee3t qu\u00e1 quy chu\u1ea9n k\u1ef9 thu\u1eadt c\u0169ng s\u1ebd b\u1ecb x\u1eed ph\u1ea1t h\u00e0nh ch\u00ednh theo quy \u0111\u1ecbnh t\u1eeb kho\u1ea3n 1 \u0111\u1ebfn kho\u1ea3n 10 \u0110i\u1ec1u 17 Ngh\u1ecb \u0111\u1ecbnh 155\/2016\/N\u0110-CP quy \u0111\u1ecbnh v\u1ec1 x\u1eed ph\u1ea1t vi ph\u1ea1m h\u00e0nh ch\u00ednh trong l\u0129nh v\u1ef1c b\u1ea3o v\u1ec7 m\u00f4i tr\u01b0\u1eddng.\n\n\n\n\u0110i\u1ec1u 17. Vi ph\u1ea1m c\u00e1c quy \u0111\u1ecbnh v\u1ec1 ti\u1ebfng \u1ed3n1. Ph\u1ea1t c\u1ea3nh c\u00e1o \u0111\u1ed1i v\u1edbi h\u00e0nh vi g\u00e2y ti\u1ebfng \u1ed3n v\u01b0\u1ee3t quy chu\u1ea9n k\u1ef9 thu\u1eadt v\u1ec1 ti\u1ebfng \u1ed3n d\u01b0\u1edbi 02 dBA.2.

Xem thêm: Đường Đặng Văn Ngữ Hà Nội - Ngõ 75 Đặng Văn Ngữ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Ph\u1ea1t ti\u1ec1n t\u1eeb 1.000.000 \u0111\u1ed3ng \u0111\u1ebfn 5.000.000 \u0111\u1ed3ng \u0111\u1ed1i v\u1edbi h\u00e0nh vi g\u00e2y ti\u1ebfng \u1ed3n v\u01b0\u1ee3t quy chu\u1ea9n k\u1ef9 thu\u1eadt v\u1ec1 ti\u1ebfng \u1ed3n t\u1eeb 02 dBA \u0111\u1ebfn d\u01b0\u1edbi 05 dBA.3. Ph\u1ea1t ti\u1ec1n t\u1eeb 5.000.000 \u0111\u1ed3ng \u0111\u1ebfn 20.000.000 \u0111\u1ed3ng \u0111\u1ed1i v\u1edbi h\u00e0nh vi g\u00e2y ti\u1ebfng \u1ed3n v\u01b0\u1ee3t quy chu\u1ea9n k\u1ef9 thu\u1eadt v\u1ec1 ti\u1ebfng \u1ed3n t\u1eeb 05 dBA \u0111\u1ebfn d\u01b0\u1edbi 10 dBA.4. Ph\u1ea1t ti\u1ec1n t\u1eeb 20.000.000 \u0111\u1ed3ng \u0111\u1ebfn 40.000.000 \u0111\u1ed3ng \u0111\u1ed1i v\u1edbi h\u00e0nh vi g\u00e2y ti\u1ebfng \u1ed3n v\u01b0\u1ee3t quy chu\u1ea9n k\u1ef9 thu\u1eadt v\u1ec1 ti\u1ebfng \u1ed3n t\u1eeb 10 dBA \u0111\u1ebfn d\u01b0\u1edbi 15 dBA.5. Ph\u1ea1t ti\u1ec1n t\u1eeb 40.000.000 \u0111\u1ed3ng \u0111\u1ebfn 60.000.000 \u0111\u1ed3ng \u0111\u1ed1i v\u1edbi h\u00e0nh vi g\u00e2y ti\u1ebfng \u1ed3n v\u01b0\u1ee3t quy chu\u1ea9n k\u1ef9 thu\u1eadt v\u1ec1 ti\u1ebfng \u1ed3n t\u1eeb 15 dBA \u0111\u1ebfn d\u01b0\u1edbi 20 dBA.6. Ph\u1ea1t ti\u1ec1n t\u1eeb 60.000.000 \u0111\u1ed3ng \u0111\u1ebfn 80.000.000 \u0111\u1ed3ng \u0111\u1ed1i v\u1edbi h\u00e0nh vi g\u00e2y ti\u1ebfng \u1ed3n v\u01b0\u1ee3t quy chu\u1ea9n k\u1ef9 thu\u1eadt v\u1ec1 ti\u1ebfng \u1ed3n t\u1eeb 20 dBA \u0111\u1ebfn d\u01b0\u1edbi 25 dBA.7. Ph\u1ea1t ti\u1ec1n t\u1eeb 80.000.000 \u0111\u1ed3ng \u0111\u1ebfn 100.000.000 \u0111\u1ed3ng \u0111\u1ed1i v\u1edbi h\u00e0nh vi g\u00e2y ti\u1ebfng \u1ed3n v\u01b0\u1ee3t quy chu\u1ea9n k\u1ef9 thu\u1eadt v\u1ec1 ti\u1ebfng \u1ed3n t\u1eeb 25 dBA \u0111\u1ebfn d\u01b0\u1edbi 30 dBA.8. Ph\u1ea1t ti\u1ec1n t\u1eeb 100.000.000 \u0111\u1ed3ng \u0111\u1ebfn 120.000.000 \u0111\u1ed3ng \u0111\u1ed1i v\u1edbi h\u00e0nh vi g\u00e2y ti\u1ebfng \u1ed3n v\u01b0\u1ee3t quy chu\u1ea9n k\u1ef9 thu\u1eadt v\u1ec1 ti\u1ebfng \u1ed3n t\u1eeb 30 dBA \u0111\u1ebfn d\u01b0\u1edbi 35 dBA.9. Ph\u1ea1t ti\u1ec1n t\u1eeb 120.000.000 \u0111\u1ed3ng \u0111\u1ebfn 140.000.000 \u0111\u1ed3ng \u0111\u1ed1i v\u1edbi h\u00e0nh vi g\u00e2y ti\u1ebfng \u1ed3n v\u01b0\u1ee3t quy chu\u1ea9n k\u1ef9 thu\u1eadt v\u1ec1 ti\u1ebfng \u1ed3n t\u1eeb 35 dBA \u0111\u1ebfn d\u01b0\u1edbi 40 dBA.10. Ph\u1ea1t ti\u1ec1n t\u1eeb 140.000.000 \u0111\u1ed3ng \u0111\u1ebfn 160.000.000 \u0111\u1ed3ng \u0111\u1ed1i v\u1edbi h\u00e0nh vi g\u00e2y ti\u1ebfng \u1ed3n v\u01b0\u1ee3t quy chu\u1ea9n k\u1ef9 thu\u1eadt v\u1ec1 ti\u1ebfng \u1ed3n tr\u00ean 40 dBA.\n\n\n\nTR\u1ea6N MY\n\n\n\n