Bánh mì Bò Phô Mai (Stir-fried beef with onions, banamãng cầu peppers, mushrooms, mozzarella cheese and Tikka Masala sauce)


Bạn đang xem: Menu bánh

Bánh mì Thịt Phô Mai (Stir-fried beef with onions, banana peppers, mushrooms, mozzarella cheese, & Tikka Masala sauce)


*

(Creme Brulee, Matcha, Redbean) Step2. Select Your Flavor Taro / Peach / Mango / Lychee Red Bean / Coconut / Blueberry / Passion Fruit Honeydew / Matthân phụ / Strawberry / Dragonfruit Rasberry / Chocolate / Water Melon / Pinetáo bị cắn dở Step3. Select Your Topping Popping Boba: $0.5 Peach / Mango / Yogurt / Cheese Foam Passion Fruit / Blueberry / Lychee / Creme Brulee / Strawberry Jelly: $0.5 Coffee / Mango / Coconut Passion Fruit / Blueberry / Lychee Strawberry / Rainbow / Pinetáo Apple Boba: $0.5 Tapioca Bocha / Crystal Bobố Brews Sugar Bocha / Grass Jelly Step4. Select Your Sweetness 0% / 1/2 / 100% / 120% Step5. Select Your Ice Level No Ice / Less Ice / Regular / More Ice


Step2. Select Your FlavorArtichoke / Passion Fruit / Passion Fruit Lemonade Honeydew / Winter Melon Step3. Select Your Topping Popping Boba: $0.5 Peach / Mango / Yogurt / Cheese Foam Passion Fruit / Blueberry / Lychee / Creme Brulee / Strawberry Jelly: $0.5 Coffee / Mango / Coconut Passion Fruit / Blueberry / Lychee Strawberry / Rainbow / Pinetáo bị cắn Boba: $0.5 Tapioca Bobố / Crystal Botía Brews Sugar Botía / Grass Jelly Step4. Select Your Sweetness 0% / 1/2 / 100% / 120% Step5. Select Your Ice Level No Ice / Less Ice / Regular / More Ice


Step2. Select Your FlavorGreen Tnhị Tea Orange Tnhị Tea Step3. Select Your Topping Popping Boba: $0.5 Peach / Mango / Yogurt / Cheese Foam Passion Fruit / Blueberry / Lychee / Creme Brulee / Strawberry Jelly: $0.5 Coffee / Mango / Coconut Passion Fruit / Blueberry / Lychee Strawberry / Rainbow / Pinetáo bị cắn Boba: $0.5 Tapioca Boba / Crystal Botía Brews Sugar Botía / Grass Jelly Step4. Select Your Sweetness 0% / một nửa / 100% / 120% Step5. Select Your Ice Level No Ice / Less Ice / Regular / More Ice


Step2. Select Your FlavorSugar Cane Orange Durian Sugar Cane (add 75 cents) Step3. Select Your Topping Popping Boba: $0.5 Peach / Mango / Yogurt / Cheese Foam Passion Fruit / Blueberry / Lychee / Creme Brulee / Strawberry Jelly: $0.5 Coffee / Mango / Coconut Passion Fruit / Blueberry / Lychee Strawberry / Rainbow / Pinetáo Apple Boba: $0.5 Tapioca Bocha / Crystal Botía Brews Sugar Boba / Grass Jelly Step4. Select Your Sweetness 0% / một nửa / 100% / 120% Step5. Select Your Ice Level No Ice / Less Ice / Regular / More Ice


Xem thêm: Top 15 Son Dưỡng Môi Tốt Nhất Thế Giới Ai Cũng Phải Biết, Top 10 Son Dưỡng Môi Tốt Nhất Hiện Nay

(Hot/Cold) Step2. Select Your Flavor Vietnamese Milk Coffee / Blaông chồng Coffee Latte / Mothân phụ Grass Jelly Milk Coffee (add 50 cents) Tapioca Milk Coffee (add 50 cents) Young Coconut Milk Coffee (add 75 cents) Step3. Select Your Topping Popping Boba: $0.5 Peach / Mango / Yogurt / Cheese Foam Passion Fruit / Blueberry / Lychee / Creme Brulee / Strawberry Jelly: $0.5 Coffee / Mango / Coconut Passion Fruit / Blueberry / Lychee Strawberry / Rainbow / Pinetáo Boba: $0.5 Tapioca Botía / Crystal Boba Brews Sugar Bobố / Grass Jelly Step4. Select Your Sweetness 0% / 1/2 / 100% / 120% Step5. Select Your Ice Level No Ice / Less Ice / Regular / More Ice


Step 2. Select Your Flavor Coconut / Vanilla / Taro / Coffee / Red Bean / Matthân phụ Chocolate / Strawberry / Peach / Mango / Lychee Blueberry / Passion Fruit / Honeydew / Strawberry / Dragon Fruit Rasberry / Winter Melon / Pinehãng apple Step3. Select Your Topping Popping Boba: $0.5 Peach / Mango / Yogurt / Cheese Foam Passion Fruit / Blueberry / Lychee / Creme Brulee / Strawberry Jelly: $0.5 Coffee / Mango / Coconut Passion Fruit / Blueberry / Lychee Strawberry / Rainbow / Pinehãng apple Boba: $0.5 Tapioca Boba / Crystal Bocha Brews Sugar Bobố / Grass Jelly Step4. Select Your Sweetness 0% / một nửa / 100% / 120% Step5. Select Your Ice Level No Ice / Less Ice / Regular / More Ice


Step 2. Select Your FlavorParis By Night / Paris Fruit Tea / Paris Sunmix / Paris PotionStep3. Select Your ToppingPopping Boba: $0.5Peach / Mango / Yogurt / Cheese FoamPassion Fruit / Blueberry / Lychee / Creme Brulee / StrawberryJelly: $0.5Coffee / Mango / CoconutPassion Fruit / Blueberry / LycheeStrawberry / Rainbow / PineappleBoba: $0.5Tapioca Botía / Crystal Bocha Brews Sugar Bocha / Grass JellyStep4. Select Your Sweetness0% / 1/2 / 100% / 120%Step5. Select Your Ice LevelNo Ice / Less Ice / Regular / More Ice


(Hot/Cold)(Black Tea/Green Tea/Oolong Tea)Step 2. Select Your FlavorTaro / Peach / Mango / Lychee / Red Bean / Coconut / Blueberry / Passion Fruit / Hineydew / Matcha / Strawberry / Dragon Fruit / Raspberry / Chocolate / Winter Melon / Pinetáo / Honey Logan / Avocabởi vì / Banamãng cầu / Mophụ thân / Coffee / WatermelonStep3. Select Your ToppingPopping Boba: $0.5Peach / Mango / Yogurt / Cheese FoamPassion Fruit / Blueberry / Lychee / Creme Brulee / StrawberryJelly: $0.5Coffee / Mango / CoconutPassion Fruit / Blueberry / LycheeStrawberry / Rainbow / PineappleBoba: $0.5Tapioca Bobố / Crystal Bobố Brews Sugar Bobố / Grass JellyStep4. Select Your Sweetness0% / một nửa / 100% / 120%Step5. Select Your Ice LevelNo Ice / Less Ice / Regular / More Ice


(Hot/Cold)(Black Tea / Green Tea / Oolong Tea)Step 2. Select Your FlavorMango / Lychee / Peach / Psssion Fruit / Banamãng cầu / Blueberry / Peach / Rasberry / Chocolate / Strawberry / Honeydew / Winter Melon / Watermelon / Honey Logan / Pinetáo khuyết / Passionfruit / DragonfruitStep3. Select Your ToppingPopping Boba: $0.5Peach / Mango / Yogurt / Cheese FoamPassion Fruit / Blueberry / Lychee / Creme Brulee / StrawberryJelly: $0.5Coffee / Mango / CoconutPassion Fruit / Blueberry / LycheeStrawberry / Rainbow / PineappleBoba: $0.5Tapioca Boba / Crystal Botía Brews Sugar Botía / Grass JellyStep4. Select Your Sweetness0% / 1/2 / 100% / 120%Step5. Select Your Ice LevelNo Ice / Less Ice / Regular / More Ice


Step 2. Select Your FlavorTaro / Peach / Mango / Lychee / Dragonfruit / Red Bean / Coconut / Blueberry / Avocavị / Pinetáo khuyết / Honeydew / Matthân phụ / Strawberry /Passionfruit / Rasberry / Chocolate / Winter Melon / Watermelon / Mocha / Coffee / Banana / ChocolateStep3. Select Your ToppingPopping Boba: $0.5Peach / Mango / Yogurt / Cheese FoamPassion Fruit / Blueberry / Lychee / Creme Brulee / StrawberryJelly: $0.5Coffee / Mango / CoconutPassion Fruit / Blueberry / LycheeStrawberry / Rainbow / PineappleBoba: $0.5Tapioca Bobố / Crystal Bocha Brews Sugar Botía / Grass JellyStep4. Select Your Sweetness0% / một nửa / 100% / 120%Step5. Select Your Ice LevelNo Ice / Less Ice / Regular / More Ice


(Hot/Cold)(Black Tea/Green Tea/Oolong Tea)Step 2. Select Your FlavorGrapefruit / Blueberry / Peach / Honey / Strawberry / Rasberry / Mango / Honey Logan / Honeydew / Dragonfruit / Lychee / Watermelon / Wintermelon / Pinetáo bị cắn dở / Passionfruit (Add $0.5)Step3. Select Your ToppingPopping Boba: $0.5Peach / Mango / Yogurt / Cheese FoamPassion Fruit / Blueberry / Lychee / Creme Brulee / StrawberryJelly: $0.5Coffee / Mango / CoconutPassion Fruit / Blueberry / LycheeStrawberry / Rainbow / PineappleBoba: $0.5Tapioca Bocha / Crystal Bobố Brews Sugar Bocha / Grass JellyStep4. Select Your Sweetness0% / 50% / 100% / 120%Step5. Select Your Ice LevelNo Ice / Less Ice / Regular / More Ice


Step 2. Select Your FlavorPinetáo bị cắn dở / DragonfruitStep3. Select Your ToppingPopping Boba: $0.5Peach / Mango / Yogurt / Cheese FoamPassion Fruit / Blueberry / Lychee / Creme Brulee / StrawberryJelly: $0.5Coffee / Mango / CoconutPassion Fruit / Blueberry / LycheeStrawberry / Rainbow / PineappleBoba: $0.5Tapioca Boba / Crystal Botía Brews Sugar Bobố / Grass JellyStep4. Select Your Sweetness0% / 50% / 100% / 120%Step5. Select Your Ice LevelNo Ice / Less Ice / Regular / More Ice